Район Надежда обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем на ученически бюфет и помещение за разливно хранене, находящ се в 153 Спортно училище

Столичната община, район "Надежда" организира и провежда конкурс на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост. Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 256/14.05.2015 г. на СОС, Заповед № СОA16-РД09-817/10.05.2016 г. на кмета на Столична община и Заповед № РНД16-РД92-5/26.05.2016 г. на кмета на СО район „Надежда“ с предмет „Организиране на ученическото столово хранене в 153 Спортно училище „Неофит Рилски“; 

Предмета на конкурса: "Отдаване под наем на ученически бюфет и помещение за разливно хранене, находящ се в 153 Спортно училище „Неофит Рилски“, с адрес, ул."Народни будители" № 2, гр. София, поземлен имот с идентификатор 68134.1377.1219, АОС № 2041/04.02.2013 г. с площ 38,00 кв.м. начална наемна цена 25,00 лв. без ДДС определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО;" 

1. Място за закупуване на конкурсната документация: СО - район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов”, № 55, стая 101 от 08,30 ч. до 16,00 ч., от 30.05.2016 г. до 29.06.2016 г. (включително); 

2. Цена на конкурсната документация е 60 (шестдесет) лева с включено ДДС; 

3. Гаранция за участие в конкурса 100,00 (сто) лева; 

4. Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“, ул. Кирил Дрангов, № 55, етаж.1 – фронт офис, срок на подаване от 30.05.2016 г. до 29.06.2016 г. (включително) от 08:30 ч. до 16:00 ч.;

5. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“, ул. Кирил Дрангов 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник; 

6. Оглед на общинските имоти може да бъде извършен всеки работен ден от 30.05.2016 г. до 29.06.2016 г. (включително) от 08,00 ч. до 16,00 ч.; 

7. Конкурсът ще се проведе на 30.06.2015г. от 10,00 ч. в сградата на СО район „Надежда“, ул. Кирил Дрангов 55 етаж.3 – заседателна зала; 

8. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни. 

За информация:тел. 02/495-11-49, 02/495-17-98, отдел „ПНО“

30.05.2016