Район Надежда открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми обекти по одобрени схеми

Открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на свободни нежилищни имоти частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Надежда” за разполагане на преместваеми обекти по одобрени схеми съгласно заповеди РД-09-09-07/27.01.2011 г., РД-09-09-40/04.06.2012 г. и РД-09-09-07/08.02.2016 г. на Гл. архитект на Столична община и във връзка със заповед № СОА16-РД09-1017/19.07.2016 г. на Кмета на Столична община, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет както следва: 

1. Терен за разполагане на преместваем обект по Схема № 42 за разполагане на 1 брой павилион в общински имот с идентификатор 68134.1382.2185, кв.12, м. „ж.к. Надежда 2а и 2б“ АОС 2489/06.11.2015 г. (ул. Република и ул. Добри Чинтулов до 272 блок) 

1.1.Терен № 3 - за бърза закуска - 24 кв.м. покрита площ и 6,00 кв.м. открита площ 
- Начална конкурсна месечна наемна цена 75 (седемдесет и пет) лв. без ДДС 

2. Терен за разполагане на преместваем обект по Схема № 50 - 1 брой павилион в общински имот с идентификатор 68134.1386.700 кв. 76 м. „бул. Ломско шосе“ „ ж.к. Надежда 1а и 1б“ АОС 383/23.09.1997 г. (бул. Ломско шосе 79). 

2.1.Терен № 1 – Печатни изделия - 12 кв.м. 
- Начална конкурсна месечна наемна цена 36,00 (тридесет и шест) лв. без ДДС 

3. Терен за разполагане на преместваеми обекти по Схема № 52 - 2 броя павилиони в общински имот с идентификатор 68134.1383.2004, кв.237, м. „Надежда 2а и 2б“ АОС 1207/01.03.2004 г. (комплекс Народен страж) 

3.1 Терен № 1 - За услуги - 30 кв.м. 
- Начална конкурсна месечна наемна цена 90,00 (деветдесет) лв. без ДДС 

3.2 Терен № 3 - Храни и напитки - 20 кв.м. 
- Начална конкурсна месечна наемна цена 60,00 (шестдесет) лв. без ДДС 

4. Терен за разполагане на преместваем обект по Схема № 54 - 1 павилион в общински имот с идентификатор 68134.1383.2067, кв.63, м. „ж.к. Надежда 2а и 2б“ АОС 2128/21.11.2013 г. (ул. Й.Хаджиконстантинов и ул.Траен Мир) 

4.1.Терен № 1 - За кафе – 24 кв.м. 
- Начална конкурсна месечна наемна цена 72,00 (седемдесет и два) лв. без ДДС

5. Място за закупуване на конкурсната документация: СО - район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов”,№ 55, стая 101 от 08,30 до 16,30 ч. от 28.07.2016 г. до 29.08.2016 г. (включително).

6. Цена на конкурсната документация е 60 (шестдесет) лева с включено ДДС. 

7. Гаранция за участие в конкурса: 100 (сто) лева. 

8. Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронт офис, срок за подаване от 28.07.2016 г. до 29.08.2016 г. (включително) от 08,30 ч. до 16,30 ч. 

9. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник. 

10. Оглед на общинските имоти може да бъде извършен всеки работен ден от 28.07.2016 г. до 29.08.2016 г. (включително) от 08,30 ч. до 16,30 ч. 

11. Конкурсът ще се проведе на 30.08.2016 г. от 10,00 часа в сградата на СО район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55 етаж 3 – заседателна зала. 

12. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни. 

За информация: 02 495 11 39,60,61, РКТД

28.07.2016