Район "Младост" удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на общински имот, публична общинска собственост

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН  МЛАДОСТ

гр. СОФИЯ, 1712,  бул. "Свето Преображение" 1,

 

Столична община и район “Младост” на основание чл. 47, ал. 1 във връзка с чл. 31, ал. 2 и чл. 34, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка със Заповед № СОА18-РД09-1389/04.12.2018 г. на кмета на Столична община и

Протокол  № РМЛ19-РД91-38/25.04.2019 г. на конкурсната комисия, утвърден от Вр.и.д. кмет на район “Младост”

 

ОБЯВЯВА:

Удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс  за отдаване под наем на общински имот, публична общинска собственост, както следва

 

№ по ред

Адрес на имота

АОС №

Вид на имота и площ

Начална месечна наемна  цена (без ДДС)

Срок за отдаване под наем

Предназ

начение

1.

гр. София, ж.к. ”Младост ”3, ул.”Свето Преображение” № 1, Административна сграда на СО – Район “Младост”, полуподземен етаж

№ 1/16.09.1996 г.

Обособена група от функционално свързани помежду си помещения, находящ се в полуподземен етаж на административната сграда на СО – район “Младост”, ул. «Свето Преображение» № 1, гр. София, със застроена площ 104,00 (сто и четири) кв. м.

313,00 лв.

5 год.

Ведомствено заведение за хранене

 

Гаранция за участие: началната месечна наемна цена, без ДДС. Внася се в район “Младост”, ул. “Св. Преображение”, № 1, партерен етаж, гише № 5 – 6 или по сметка на СО – район “Младост” в Общинска банка,  IBAN BG 64 SOMB 9130 33 17609501; BIC – SOMBBGSF.   

Документи за участие в конкурса се закупуват от 02.05.2019 г. до 16.05.2019 г. (вкл.) всеки работен ден от 08.30 до 16.30 ч.  След представяне на документ за закупена конкурсна документация, същата се получава в стая №203, ет.2 от Гинка Филкова, началник на отдел РКТД.

Цената на конкурсната документация е 60 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС.

Оферти се подават от  02.05.2019 г.  до 16.05.2019 г. (вкл.) всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. в  Център за административно обслужване на район "Младост" –  партер, гише № 1 – 4.

Предложенията ще се разглеждат в закрито заседание на 17.05.2019 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на район "Младост" – етаж 3, стая 302.

Лице за контакт: Гинка Филкова – тел. 02/9067 620 и Елена Георгиева – 02/9067 622.

 

 

30.04.2019