Район „Младост“ удължава срока за подаване на оферти за конкурс за отдаване под наем на реална част от имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 68134.4082.6095, УПИ V, кв. 5, м. “Младост 1“, админ. адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. “Д-р Стоян Чомаков“, спирка „УМБАЛ "Света Анна“, за поставяне на преместваем обект за разпространение на вестници и списания


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 31, ал. 2, във връзка с чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и Заповед № СОА19-РД09-1075/31.07.2019 на кмета на Столична община, район „Младост“ – Столична община удължава срока за подаване на оферти за конкурс за отдаване под наем на реална част от имот – частна общинска собственост с площ 6 кв. м, представляващ ПИ с идентификатор 68134.4082.6095, УПИ V, кв. 5, м. “Младост 1“ и административен адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. “Д-р Стоян Чомаков“, спирка „УМБАЛ "Света Анна“, за поставяне на преместваем обект, с предназначение за разпространение на печатни произведения – вестници и списания, за срок от 5 години.

- Начална конкурсна месечна наема цена: 94,00 (деветдесет и четири) лв. без ДДС;

- Размер на гаранцията за участие: 94,00 (деветдесет и четири) лв. без ДДС;

- Цена на конкурсната документация – 60,00 (шестдесет) лв. с ДДС;

- Краен срок за закупуване на конкурсната документация – 17:00 ч. на 30.04.2020 г.;

- Място за закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване, в партерния етаж на сградата на район „Младост“, гр. София, ул. „Свето Преображение“ № 1;

- Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17:00 часа на 30.04.2020 г.

- Конкурсът ще се проведе на 04.05.2020 г. в 10:00 часа, в зала 302, ет. 3 в сградата на районната администрация „Младост“;

- Адрес на организатора: гр. София, ж.к. „Младост 3“, ул. „Свето Преображение“ № 1;

- Телефон за информация – 02/9067 620; 02/9067 621.

                       

арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ

КМЕТ НА РАЙОН „МЛАДОСТ“

15.04.2020