Район „Младост” - проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на улица между о.т. 351 и о.т. 372; откриване на нова улица за УПИ IV-483,487, 6119, 6129, 5908 – „За ЖС и хотел“, УПИ XI-5908, 6120 – „За ОО и ЖС“, и УПИ XIV-6120

Район „Младост” - проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на улица между о.т. 351 и о.т. 372; откриване на нова улица за УПИ IV-483,487, 6119, 6129, 5908 – „За ЖС и хотел“, УПИ XI-5908, 6120 – „За ОО и ЖС“, и УПИ XIV-6120З А П О В Е Д
РМЛ16-РД09-177/24.06.2016г.

 

На основание чл. 46, ал.1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 22, ал. 4 от ЗУТ, раздел III от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществените обсъждания в Столична община и постъпило в СО-район “Младост” писмо с вх. № РМЛ16-ГР00-1840/12/20.04.2016г. от НАГ при Столична община

 

НАРЕЖДАМ:Да се проведе обществено обсъждане на: Проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на улица между о.т. 351 и о.т. 372; откриване на нова улица от о.т. 351 – о.т. 351а до о.т. 352а и улица от о.т. 372 до о.т. 351а. Заличаване на кв. 24 и кв. 31 и създаване на нови квартали 24 и кв. 25а, м. Младост 1. Изменение на план за регулация и застрояване и работен устройствен план с придружаващите го схеми и материали на: УПИ IV-483,487, 6119, 6129, 5908 – „За ЖС и хотел“, УПИ XI-5908, 6120 – „За ОО и ЖС“, и УПИ XIV-6120 – „За ОО и ЖС“ от кв. 24.


I. Проектът да се изложи във фоайето на втория етаж, в сградата на районната администрация на адрес: гр. София, ж.к. „Младост 3”, ул. „Св. Преображение” № 1.

II. Представянето на проекта да се състои на 06.07.2016г. от 16.00 часа в заседателната зала в сградата на районната администрация – на адрес: гр. София, ж.к. „Младост 3”, ул. „Св. Преображение” № 1, трети етаж.

III. Писмени становища могат да се депозират в срок до 20.07.2016г. вкл. Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения за промяна, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти. Становища постъпили след 20.07.2016г. няма да бъдат разглеждани.

IV. Определям арх. Росица Семова – началник на отдел „УТК” и инж. Марияна Недялкова - главен експерт в отдел „УТК”, в СО - район „Младост”, да дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, стаи № 205 и № 210, в приемно време – вторник от 13.30 часа до 16.30 часа и четвъртък от 10.00 часа до 12.00часа.

V. Постъпилите в горепосочения срок становища да бъдат систематизирани от комисия, назначена от Кмета на СО - район „Младост”, с отделна заповед, която да изготви обобщаващ доклад.

VI. Обществената дискусия да се проведе на 25.07.2016г. от 16:00 часа в заседателната зала в сградата на районната администрация – на адрес: гр. София, ж.к. „Младост 3”, ул. „Св. Преображение” № 1, трети етаж, на която да се представи обобщаващият доклад на комисията по чл.16, ал.3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществено обсъждане. Обществената дискусия да се води под ръководството на арх. Весела Тасева - Главен архитект на СО - район „Младост”. По време на провеждане на дискусията да се води подробен протокол, който се прилага към документацията на образуваната преписка.


Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Настоящата заповед да се оповести на определените за това места в сградата на район „Младост“, на други предварително оповестени обществено достъпни места в съответната територия - предмет на плана, да се публикува в официалния уеб сайт на Столична община, в официалния уеб сайт на Столична община – район „Младост“, в една национална електронна медия, в един национален всекидневник и в един местен вестник и във всички районни общински администрации на Столична община.

КМЕТ НА СО - РАЙОН “МЛАДОСТ”:
Д-р Цвета Авджиева


ЗАПОВЕД № РМЛ16-РД09-177/24.06.2016г.

24.06.2016