Район "Младост" – обществена дискусия на мотивирано предложение за разширение на съществуващ спортен терен (футболно игрище), находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.4091.124, УПИ II-за парк, кв. 10, местност „Младост 2“ по плана на гр. София (между блокове 217 и 218А)

На основание чл. 46, ал.1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 12 от ЗУЗСО, раздел III от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществените обсъждания в Столична община и постъпило в СО – район “Младост” писмо с вх. № PMЛ17-АХ00-137/15.06.2017 г. от НАГ при Столична община.

 

Заповед № PMЛ17-РД09-259/25.09.2017 г.

29.09.2017