Район „Младост“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект, находящ се в ж.к „Младост 1А”, бл. 508, вх. 2, ет. 1 със специфично конкурсно условие – „заведение за обществено хранене“

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – район „Младост“, на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС (НУРПТК), в изпълнение на Решение № 156/18.03.2021 г. на СОС и Заповед № С0А21-РД98-27/12.04.2021 г. на кмета на Столична община, провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.4083.143.1.117, с площ 158,06 кв. м, находящ се в сграда с идентификатор 68134.4083.143.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4083.143 по КККР и попадащ в УПИ I-143, за „КЖС“, кв. 7, м. „Младост 1А“ по действащия план за регулация, с административен адрес: гр. София, ж.к „Младост 1А”, бл. 508, вх. 2, ет. 1, за който имот е съставен АЧОС №2410/17.01.2019 г.

Специфично конкурсно условие – за „заведение за обществено хранене“.

Начална конкурсна месечна наемна цена1 218,00 (хиляда двеста и осемнадесет) лв. без ДДС.

Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лв. с ДДС.

Гаранция за участие: началната конкурсна месечна наемна цена за имота – 1 218,00 (хиляда двеста и осемнадесет) лева без ДДС.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: административната сграда на СО – район „Младост“, с адрес: гр. София, ж.к. "Младост-3", ул. „Свето Преображение“ №1,  партерен етаж, Център за административно обслужване.

Срок за закупуване на конкурсна документация: от 13.05.2021 г. до 07.06.2021 г. (вкл.),  всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч.

Срок за подаване на оферти: от 13.05.2021 г. до 14.06.2021 г.  (вкл.0, от 08:30 ч. до 17;00 ч.

Предложенията ще се разглеждат в закрито заседание на 15.06.2021 г. в 11:00 ч. в заседателната зала на СО – район „Младост” – етаж 3, ст. 302.

Адрес и телефон на организатора: гр. София, ж.к. „Младост-3“, ул. „Свето Преображение“ № 1; Борис Момчилов тел.: 02/9067 620, Любомир Гелков: тел 02/9067 616 e-mail: office@mladost.bg

 

 

АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ  ..............................

Кмет на район „Младост“

 

 

13.05.2021