Район „Младост“ обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ II – “за общежития на завод „Софийско пиво”, УПИ III – „за кафе, електронни игри, ОФ клуб и трафопост”, УПИ IV – “за озеленяване и спорт” и УПИ V – “за индивидуално общ. жилищно строителство”, кв. 4 , м....

 

Район „Младост“ обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ II – “за общежития на завод „Софийско пиво”, УПИ III – „за кафе, електронни игри, ОФ клуб и трафопост”, УПИ IV – “за озеленяване и спорт” и УПИ V – “за индивидуално общ. жилищно строителство”, кв. 4 , м. Горубляне 2, като се създават нови УПИ II – “за общежития на завод „Софийско пиво”, УПИ III – „за кафе, електронни игри, общ. обслужване и трафопост”, УПИ IV – “за озеленяване и спорт”, УПИ V – “за индивидуално общ. жилищно строителство”, УПИ VIII-6035 – “за жилищно и общественообслужващо строителство”, УПИ IX-5913 – “за жилищно стр.”, УПИ Х-5912 – “за жилищно стр.”, УПИ XI-5910,5911 – “за жилищно стр.”, УПИ XII-5907,5914 – “за жилищно стр.”, УПИ XIII-5908 – “за жилищно стр.” и УПИ XIV-5907 – “за жилищно стр.”, кв. 4 , м. Горубляне 2 , р-н „Младост”, гр. София.

В терена, предмет на проекта, попадат бл. 4, бл. 5, бл. 6, бл. 7, бл. 43, бл. 44 и бл. 45, ж.к. „Експериментален”, кв. „Горубляне”, р-н „Младост”, гр. София.

 

Заповед РМЛ18-РД09-77/12.04.2018 г.

18.04.2018