Район „Младост“ обявява процедура по обществено обсъждане на: "Мотивирано предложение за скица с указан начин на поставяне на преместваем обект в УПИ – "за озеленяване", кв. 37 на м. „Младост 1“ по плана на гр. София

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС – София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-190/14.06.2021 г. на кмета на СО – район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: "Мотивирано предложение за скица с указан начин на поставяне на преместваем обект в УПИ I – "за озеленяване",  (ПИ с идентификатор 68134.4082.6162 по КККР), от кв. 37 на м. „Младост 1“ по плана на гр. София, съгласно чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ и чл. 12, т. 5 от ЗУЗСО.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на мотивираното предложение ще се проведе в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа на 22.06.2021 г. от 17:30 часа.

Представянето ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m23679ceead4296c4bed1c38c34a9ddc2 , който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 14.06.2021 г.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 06.07.2021 г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

Заключителната дискусия ще се проведе на 13.07.2021 г. от 17:30 ч. в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа.

Заключителната дискусия ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mf599bcd0c8a8b0a686169582a923f652 , който ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 05.07.2021 г.

Заповедта и Мотивираното предложение са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО – район „Младост“, адрес: ж.к. "Младост-3", ул. “Свето Преображение” № 1. Мотивираното предложение ще бъде публикувано най-малко 7 дни преди датата на представянето на  интернет страниците на Столична община – район „Младост“, направление „Архитектура и градоустройство“, и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

 

Заповед № РМЛ21-РД09-190/14.06.2021г. на кмета на СО – район „Младост“

Мотивирано предложение

14.06.2021