Район "Младост" обявява обществено обсъждане във връзка с обект: "Спортен обект футболно игрище – стадион в община „Младост“, кв. „Горубляне“, с предназначение – спорт и озеленяване, за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем"

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 4, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС – София по адм. д. № 2707/2018 г. във връзка с Решение № 550 от 12.11.2020 г. по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., и във връзка е писма с вх. № РМЛ21-ВК08-48/1/14.01.2021 г./10.02.2021 г., с вх. № Към РМЛ21-ВК-08-48/4/14.01.2021 г./12.02.2021 г. е издадена Заповед № РМЛ21-РД 09-160/27.05.2021 г. на кмета на район „Младост", с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на:

1. Спортен обект футболно игрище – стадион в община „Младост“, кв. „Горубляне“, ул. "Владичина ливада“, кв. 39, с УПИ I с ПИ 68134.4084.9395., площ 18 355 кв. м с АОС 2153/27.11.2015 година с предназначение – спорт и озеленяване, за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години по „Наредба за управление и разпореждане със спортни обекти на Столична община“ в раздел III – общинска собственост.

2. Общественото обсъждане ще се състои на 03.06.2021 г. от 17:30 часа в Народно читалище „Васил Левски“ с адрес: гр. София, кв. “Горубляне” ул. „Самоковско шосе" № 53.

Допълнителните писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 11.06.2021 г. включително, в деловодството на район „Младост“ – СО или по електронна поща на office@mladost.bg.
Представянето на обществената дискусия ще се проведе съгласно всички действащи към момента противоепидемични мерки, при използване на 30% от капацитета на залата в читалището, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и е поставена на информационното табло в сградата на СО – район „Младост“, адрес: ж.к. "Младост-3", ул. “Свето Преображение” № 1.

Основанията по процедура за отдаване под наем на спортен обект – общинска собственост ще бъдат изложени на информационните табла в сградата на район „Младост“ – СО и пред Народно читалище „Васил Левски“ с адрес: гр. София, кв. “Горубляне” ул. „Самоковско шосе“ № 53, и най-малко 7 дни преди датата на представяне ще се публикуват на интернет страниците на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на район „Младост“ – СО.

Заповед № РМЛ21-РД09-160/27.05.2021 г. на кмета на район "Младост"

28.05.2021