Район „Младост” обявява обществено обсъждане на: "Задание за изработване на ПУП – ПРЗ съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 с прилагане на чл. 16 от ЗУТ, ПУП – план за преструктуриране на жилищни комплекси съгласно чл. 110, ал. 4 от ЗУТ за част от територията на местности „Горубляне 2“ и НПЗ „Изток“, подзона „Горубляне“ и местност „Горубляне 3“ и ПУП – Изменение на уличната регулация на част от ул....

СО – район „Младост”, обявява, че на основание чл. 4, ал. 2, т. 2.6 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и във връзка с писмо вх. № РМЛ18-ДР00-21-[8]/19.07.2018/20.05.2019 г. от НАГ при Столична община е издадена Заповед № РМЛ19-РД09-184/22.05.2019 г. на кмета на СО – район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: "Задание за изработване на ПУП – ПРЗ съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 с прилагане на чл. 16 от ЗУТ, ПУП – план за преструктуриране на жилищни комплекси съгласно чл. 110, ал. 4 от ЗУТ за част от територията на местности „Горубляне 2“ и НПЗ „Изток“, подзона „Горубляне“ и местност „Горубляне 3“ и ПУП – Изменение на уличната регулация на част от ул. „Михаил Греков“, район „Младост“ на СО".

Представянето на Заданието за изработване на ПУП ще се състои на 29.05.2019 г. от 18.30 часа в Народно читалище “Васил Левски“ с адрес: гр. София, кв. Горубляне, ул. “Самоковско шосе“ № 53.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 07.06.2019 г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@so-mladost.com.

Заключителната дискусия ще се проведе на 12.06.2019 г. от 18.30 ч. в Народно читалище “Васил Левски“ с адрес: гр. София, кв. "Горубляне",  ул. “Самоковско шосе“ № 53.

Заповедта и Заданието за изработването на ПУП са публикувани на интернет страницата на Столична община – район "Младост" и са поставени на информационното табло в сградата на СО – район "Младост", адрес: ж.к. "Младост 3", ул. "Свето Преображение" № 1. Заданието за изработване на ПУП ще бъде публикувано най-малко 7 дни преди датата на представянето на интернет страницата на направление "Архитектура и градоустройство" и на Единния електронен портал ("Обществени консултации") към интернет страницата на Столичната община. Повече информация може да видите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/862

 

Заповед № РМЛ19-РД09-184/22.05.2019 г.

Задание

Графична част 1

Графична част 2

Графична част 3

22.05.2019