Район "Младост" обявява обществено обсъждане на: "Проект на скица с указан начин на поставяне на преместваем обект за бързо хранене, съгласно чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ и чл. 12, т. 5 от ЗУЗСО в ПИ с идентификатор 68134.4089.658, кв. 14, м. “Младост 4“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС – София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. е издадена Заповед № РМЛ22-РД09-108/01.03.2022 г. на кмета на СО – район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: "Проект на скица с указан начин на поставяне на преместваем обект за бързо хранене, съгласно чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ и чл. 12, т. 5 от ЗУЗСО в ПИ с идентификатор 68134.4089.658, кв. 14, м. “Младост 4“.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на проекта ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 10.03.2022 г.; 17:30 часа.

Представянето ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mc7fb1d5667e07eb385c01004555476d0, който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 02.03.2022 г.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 25.03.2022 г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

Заключителната дискусия ще се проведе на 31.03.2022 г. 17:30 ч.  в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа.

Заключителната дискусия ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m0c08d2a1fedb756cad9dabe2f94d166a, който ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 22.03.2022 г.

Заповедта и проекта на скица с указан начин на поставяне са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО – район „Младост“, адрес: ж.к. "Младост-3", ул. “Свето Преображение” № 1. Проектът на скица с указан начин на поставяне ще бъде публикуван най-малко 7 дни преди датата на представянето на  инернет страниците на Столична община – район „Младост“, направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.
 

Заповед № РМЛ22-РД09-108/01.03.2022 г.

Мотивирано предложение


Протокол от представяне от 10.03.2022 г.

Протокол от заключителна дискусия от 31.03.2022 г.

Протокол № 4 от 06.04.2022

АУДИОЗАПИС на представяне на Проект на скица с указан начин на поставяне на павилион 

Аудиозапис от заключителна дискусия по обществено обсъждане
 

01.03.2022