Район „Младост“ обявява конкурс за отдаване под наем на реална част от имот – частна общинска собственост, с площ 6 кв. м в ж.к. „Младост 1“ спирка „УМБАЛ "Света Анна“, за поставяне на преместваем обект, с предназначение за разпространение на печатни произведения – вестници и списания

ОБЯВЛЕНИЕ
 


На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и Заповед № СОА19-РД09-1075/31.07.2019 г. на кмета на Столична община, район „Младост“ – Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на реална част от имот – частна общинска собственост, с площ 6 кв. м, представляващ ПИ с идентификатор 68134.4082.6095, УПИ V, кв. 5, м. “Младост 1“ и административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. “Д-р Стоян Чомаков“, спирка „УМБАЛ "Света Анна“, за поставяне на преместваем обект, с предназначение за разпространение на печатни произведения – вестници и списания, за срок от 5 години.

  • Начална конкурсна месечна наема цена: 94,00 (деветдесет и четири) лв. без ДДС;
  • Размер на гаранцията за участие: 94,00 (деветдесет и четири) лв. без ДДС;
  • Цена на конкурсната документация: 60,00 (шестдесет) лв. с ДДС;
  • Краен срок за закупуване на конкурсната документация: 17:00 ч. на 08.04.2020 г.;
  • Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване, в партерния етаж на сградата на район „Младост“, гр. София, ул. „Свето Преображение“ № 1;
  • Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса: 17:00 часа на 15.04.2020 г.;
  • Конкурсът ще се проведе на 16.04.2020 г. в 10:00 часа, в зала 302, ет. З в сградата на районната администрация „Младост“;
  • Адрес на организатора: гр. София, ж.к. „Младост 3“, ул. „Свето Преображение“ № 1;
  • Телефон за информация: 02/9067 620; 02/9067 621.
16.03.2020