Район „Младост“ обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващи обособена група от функционално свързани помежду си помещения с предназначение „ведомствено заведение за хранене“

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Столична община – район „Младост“, на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка със Заповед  № СОА20-РД09-1949/08.06.2020 г. на кмета на Столична община, в изпълнение на Решение № 744 по Протокол  № 63, точка 23 от 25.10.2018 г. на Столичен общински съвет

 

ОБЯВЯВА

 

конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващи обособена група от функционално свързани помежду си помещения, находящи се в административната сграда на СО – район „Младост“, гр. София, ж.к. „Младост 3“, ул. “Свето Преображение“ № 1, със застроена площ 104,00 (сто и четири) кв. м, АОС № 2411/17.01.2018 г., с предназначение „ведомствено заведение за хранене“, за срок от 5 (пет) години:

- Началната месечна конкурсна наемна цена: 313,00 (триста и тринадесет) лева, без ДДС;

- Размер на гаранцията за участие: 313,00 (триста и тринадесет) лева, без ДДС;

- Цена на конкурсната документация: 60,00 (шестдесет) лева с ДДС;

- Място за закупуване на конкурсната документация: район „Младост”, бул. “Свето Преображение” № 1, партерен етаж, Център за административно обслужване – гише: от № 1 до № 4;

- Краен срок за закупуване на конкурсната документация: 17:00 ч. на 24.07.2020 г.;

- Краен срок за подаване на оферти за участие: до 17:00 ч.  на  31.07.2020 г.;

- Оглед на обекта ще се извършва от кандидатите в предварително уговорен ден и час, от 01.07.2020 г. до 31.07.2020 г.;

- Конкурсът ще се проведе на 04.08.2020 г., от 10:30 часа, в сградата на СО – район „Младост”, бул. “Свето Преображение” № 1, Заседателна зала – ет. 3, стая 302;

- Адрес на организатора: гр. София, ж.к. „Младост 3“, ул. “Свето Преображение“ № 1;

-Телефон за информация:  сл. телефон: 02/9067 620 – г-н Борис Момчилов.

 

 

КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”: ……………………..

                                             /арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ/            

01.07.2020