Район "Младост" обявява конкурс за длъжността "юрисконсулт" в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”

 

ОБЯВА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост” – 3, ул. „Св. Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ22-РД09-366/24.06.2022 г. на кмета на район „Младост

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За длъжността: юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • образователно-квалификационна степен – "магистър";
  • професионална област – Социални, Стопански и Правни науки
  • професионален опит – не се изисква;
  • специфични изисквания – юридическа правоспособност.

Конкурсът ще се проведе чрез:

  • тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
  • интервю.

Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:

- Да контролира законното прилагане на нормативните актове и да предлага решенията за решаване на възникнали казуси в областта на дейността на районната администрация;
- Да съобразява за всеки конкретен случай приложението на нормативните документи;
- Да осъществява процесуално представителство на кмета на Столична община и кмета на район „Младост” по съдебни дела, като защитава интересите на Столична община и районната администрация „Младост”;
- Да изготвя искови молби и жалби срещу съдебни решения по граждански, административни, административно-наказателни и др. дела.

Район „Младост“ е един от 24-те административни района на Столичната община. Той обхваща големия софийски жилищен комплекс „Младост“, квартал "Горубляне", ж.к. "Полигона" и 2 основни промишлени зони – научно-производствена зона „Изток“ и научно-производствена зона „Горубляне“.

Минимален размер на основна работна заплата за длъжността: 710 лв.

Документи за участие в конкурсната процедура:

1. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители);
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и юридическа правоспособност.

Адрес и електронна поща за подаване на документите:

- Деловодството на район “Младост”: ул. “Свето Преображение” № 1, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Документите могат да се подават и по електронен път, подписани с електронен подпис на кандидата на имейл: office@mladost.bg;
- Краен срок за подаване на документи: четиринадесет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.

 Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

 Електронната страница на район ”Младост” .

     

                                       

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:
                                                             Арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ
                                                                  

                                                                 

 

 

28.06.2022