Район "Младост" обявява конкурс „Столово хранене“ за организиране на ученическо столово хранене в 10. СУ „Теодор Траянов“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

СО – район „Младост“, на основание чл. 46, ал. 1, т. З, т. 11 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Решение № 256/14.05.2015 г. на Столичен общински съвет и на основание чл. 14, ал. 7 от Закон за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинска собственост, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. З от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-1226/30.08.2019 г. на кмета на Столична община провежда публично оповестен конкурс „Столово хранене“ за организиране на ученическо столово хранене в 10. СУ „Теодор Траянов“ – общинско училище на територията на Столична община – район „Младост“ за срок от 5 (пет) години.

Предмет на конкурса е ученически стол в 10. СУ „Теодор Траянов“, находящ се в приземния етаж в сградата на училището, с адрес: гр. София, ж.к. "Младост 1", ул. „Методи Андонов“ № 1, до бл. 65, с площ 138 кв. м, с начална конкурсна месечна наемна цена – 85,50 лв. без ДДС, АОС № 2297/10.10.2017 г.

Цена на конкурсната документация: 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

Гаранция за участие: 100 (сто) лева с ДДС.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: административната сграда на СО – район „Младост“, с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 3“, ул. „Свето Преображение“ № 1, на каса „Приходи“.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация – до 17:00 ч. на 10.09.2020 г.

Краен срок за подаване на оферти – до 17:00 ч. на 10.09.2020 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 11.09.2020 г. в 11:00 ч. в административната сграда на СО – район „Младост“, находяща се в гр.София, ж.к. „Младост 3“, ул. „Свето Преображение“ № 1.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти за участие в конкурса или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 14 дни.

Адрес и телефон на организатора: гр.София, ж.к. „Младост 3“, ул. „Свето Преображение“ № 1; тел.: 02/9067 601, 02/9067 616, e-mail: office@mladost.bg


 

10.08.2020