Район Младост обявява търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот

Обявява търг с явно наддаване за: "Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот, находящ се в гр. София, район „Младост”, с идентификатор 68134.4091.696 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. с площ 423 кв.м., съставляващ урегулиран поземлен имот V-110 в кв. 11, м. „Младост-2”"; 

Начална тръжна цена: 243 000 (двеста четиридесет и три хиляди) лева без ДДС. 

Депозитна вноска за участие в търга: 24300 (двадесет и четири хиляди и триста) лева. 

Търгът ще се проведе на 2.08.2016 г. от 14,00 часа в Столичната община, ул. "Париж" №  3, зала 109. 

Срок за закупуване на тръжната документация: до 29.07.2016 г. 

Тръжните книжа, на стойност 100 лв. без ДДС ще се получават до 29.07.2016 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 - 16.00 часа, в последния ден от месеца и предпразнични дни от 10.00 до 12.00 часа на ул. “Париж” 3, стая 105, след заплащането им в стая 204 на същия адрес. 

Телефон за информация: 981-35-22.

29.06.2016