Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем на общински имоти - помещения в училища

Столична община и Район „Младост” на основание чл. 34. ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка със заповед № СОА-РД09-714/05.04.2016 г. на кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на общински имоти, както следва: 

1. 10 СОУ „Теодор Траянов”, ж.к. Младост-1, ул. „Методи Андонов” № 1, до метростанция „Младост” 1. Вид на имота: помещения в приземен етаж на училището; площ 138,00 кв.м.; АОС № 10/16.09.1996 г.; предмет на дейност: ученически стол.
     Срок за отдаване под наем: 3 години от датата на подписване на договора.
     Начална наемна цена за един месец за имота в лева без ДДС: 84,18лв. 

2. 125 СОУ, „Боян Пенев”, ж.к. Младост-1, ул. „Никола Генадиев”, до бл. 32. Вид на имота: помещения в приземен етаж на училището; площ 178,00 кв.м.; АОС № 9/16.09.1996 г.; предмет на дейност: ученически стол и бюфет.
     Срок за отдаване под наем: 3 години от датата на подписване на договора.
     Начална наемна цена за един месец за имота в лева без ДДС: 108,58 лв. 

Гаранция за участие: 84,18 лв. за обособена позиция № 1 и 108,58 лв. за обособена позиция № 2. Внася се в район "Младост", ул. "Св. Преображение" № 1, партерен етаж, гише № 5-6 или вносима по сметка на СО - район "Младост" в Общинска банка IBAN ВG 64 SOMB 9130 33 17609501; BIC - SOMBBGSF. 

Документи за конкурса се закупуват от 08.06.2016 г. до 07.07.2016 г. (вкл.) всеки работен ден от 8.30 до 16.00 ч. в сградата на районната администрация на район „Младост”, ет. 2, стая 227, след платена сума в касата гише № 5-6 в размер на 60 лв. (шестдесет лева) с включен ДДС. 

Оферти се подават от 08.06.2016 г. до 07.07.2016 г. (вкл.) всеки работен ден от 8.30 до 16.00 ч. в Деловодството на район Младост - партер; 

Офертите ще се разглеждат на 11.07.2016 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на район Младост - етаж 3, стая 302. 

Лице за контакт: Людмила Кацова - тел. 02/877-50-64

08.06.2016