Район Люлин удължава срока на конкурс за отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми обекти

СО - район „Люлин”, на основание Заповед № СО15-РД-09-08-110/28.07.2015 г. на Кмета на Столична община, заповед № РЛН16-РД09-102/26.01.2016 г. на Кмета на СО - район „Люлин“ и Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, удължава срока за закупуване и приемане на конкурсни документи за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти - терени публична общинска собственост на територията на СО - район „Люлин” за поставяне на преместваеми обекти, считано от 08.30 ч. на 27.01.2016 г. до 17.00 ч. на 10.02.2016 г., за следните обособени позиции:

3. Общински терени, находящи се в ж.к. ”Люлин - 8 м.р.”, ул. “Ген. Асен Николов“, северно от кръстовище с ул. “Ген. Никола Генев“, кв. 22, източно от бл. 814, схема № 33, павилиони №1, 2 и 3;
3.1.Обособена позиция № 33.1, вид на преместваемия обект – модулен павилион по типов проект, с площ от 6 кв.м.
Специфично конкурсно условие: продажба на цветя.
Начална конкурсна месечна наемна цена: 12.00 лв./кв.м. без ДДС;

5. Общински терени, находящи се в жк.”Люлин - 9 м.р.”, кв. 25, УПИ V - за озеленяване, схема № 35 павилиони № 1, 2, 3, 4 и 5;
5.1.Обособена позиция № 35.1, вид на преместваемия обект – модулен павилион по индивидуален проект, с площ от 12 кв.м.
Специфично конкурсно условие: цветя.
Начална конкурсна месечна наемна цена: 14.00 лв./кв.м. без ДДС;

Място за закупуване на конкурсната документация: сградата на СО - район "Люлин", гр. София, бул. "Захари Стоянов” № 15, бл. 327, вх. В, партер, стая № 1 - каса, считано от 08.30 ч. на 27.01.2016 г. до 17.00 ч. на 10.02. 2016 г.

Цената на конкурсната документация е 120 (сто и двадесет) лева с включено ДДС; 

Размер на гаранцията за участие: 200.00 лева.

Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Люлин”, гр. София, бул. ”Захари Стоянов” № 15 от 10.00 часа на 11.02.2016 г. в заседателната зала.

Адрес и телефон на организатора: София бул. “Захари Стоянов” № 15, тел. 02 9237/234 и 02 9237/286
26.01.2016