Район „Люлин” - обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план-изменение на план за регулация и застрояване на ж.к. „Люлин-център” и ж.к. „Люлин-Главен център” в граници: бул. „Панчо Владигеров”, бул. „Царица Йоана” и бул. „Джавахарлал Неру”

28.12.2016 г.

Заповед № РЛН16-РД09-1067/22.12.2016 г. на Кмета на Район „Люлин” за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на ж.к. „Люлин-център” и ж.к. „Люлин-Главен център” в граници: бул. „Панчо Владигеров”, бул. „Царица Йоана” и бул. „Джавахарлал Неру”, по плана на град София.

Заповед № РЛН16-РД09-1067/22.12.2016 г.

28.12.2016