Район „Люлин“ обявява удължаване на срока за закупуване и подаване на офертни предложения за участие в публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободни части от недвижим имот – публична общинска собственост – за образователна дейност"

ОБЯВА

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН”, обявява удължаване на публично оповестената конкурсна процедура по реда на чл. 31, ал. 2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, на основание Решение № 334 по Протокол № 34, т. 35 от 10.06.2021 г. на Столичен общински съвет по Доклад с № СОА21-ВК08-4436/2/31.05.2021 г., т. 6 от Заповед № СОА21-РД09-920/30.06.2021 г. на кмета на Столична община и Протокол № 1/06.08.2021 г. на комисия, назначена със Заповед № РЛН21-РД91-64/06.08.2021 г. на кмета на СО – район „Люлин“ и Заповед № РЛН21- РД09- 225/06.08.2021 г. на кмета на СО – район „Люлин“ за удължаване на срока за закупуване и подаване на офертни предложения за участие в публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободни части от  недвижим имот – публична общинска собственост – с АОС № 8732/2014 г., част с общо застроена площ 427,46 кв. м (4 стаи, 2 офиса и част от фоайе) от трети етаж на сграда, представляващ учебен корпус „Б“ на 27. СУ „Акад. Георги Караславов“, находящ се на територията на поземлен имот с идентификатор 68134.4360.408, гр. София, район „Люлин“,  ж.к. “Люлин-6 м.р.“, ул. “Никола Попов“ № 4 с начална конкурсна месечна наемна цена – 1 191,00 лв. (хиляда сто деветдесет и един лв.) без ДДС за обща площ 427,46 кв. м  или 2,786 лв. без ДДС за 1 кв. м и специфично конкурсно условие – за образователна дейност, считано от 08:30 ч. на 09.08.2021 г. до 17:00 ч. на  23.08.2021 г. включително.

  

1. Обявата за конкурса е публикувана  в електронните  страници на Столична община и СО – район „Люлин“, както и на информационното табло в сградата на район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ № 15 – 1 етаж.

2. Оглед на общинския имот може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 ч. на 09.08.2021 г. до 17:00 часа на 23.08.2021 г. (включително).

3. Място за закупуване на конкурсна документация: ж.к. “Люлин-3м.р.“, бул. “З. Стоянов“, бл. 327, вх. В, ет. 1 – каса, считано от 8:30 ч. на 09.08.2021 г. до 17:00 часа на 23.08.2021 г. (включително).

4. Цената на конкурсната документация е 50 лв. с ДДС / петдесет лева/.

5. Срок за закупуване и подаване на офертите, считано от 8:30 ч. на 09.08.2021 г. до 17:00 часа на 23.08.2021 г. (включително), в сградата на СО – район „Люлин“  в  „Център за административно обслужване“.    

6. Конкурсът ще се проведе на 24.08.2021 г. от 10:00 часа в заседателната зала на СО – район „Люлин“, ж.к. “Люлин-3 м.р.“,  бул. “Захари Стоянов“ № 15.

7. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на една първоначална месечна наемна цена – 1 191,00 лв. (хиляда сто деветдесет и един лев). Същата се внася по банков път в депозитната сметка на СО – район „Люлин“. Краен срок за внасяне на гаранцията 23.08.2021 г.

8. Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. ”Захари Стоянов” № 15, Отдел РКТД, тел. 02/ 92 37 234 /286/.

 

 

 

 

09.08.2021