Район „Люлин” удължава срока за подаване на документи за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот „за частно училище“

ОБЯВА        

СО – район „Люлин”,  на основание Заповед № СО17-РД98-65/06.11.2017 г. на кмета на СО и в изпълнение на Решение № 595 по Протокол № 38, т. 42 от 14.09.2017 г. на Столичен общински съвет и Протокол № 1/16.01.2018 г. на Комисия, назначена със Заповед № РЛН18-РД91-6/16.01.2018 г. на кмета на СО – район „Люлин“, обявява удължаване на срока за закупуване и подаване на офертни предложения за участие в публично оповестен  конкурс за отдаване под наем  на  имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 8732/04.04.2014 г. на СО – район „Люлин“, находящ се в гр. София, ж.к. “Люлин 6 м.р.“, представляващ четириетажна сграда с идентификатор 68134.4360.408.1 по кадастралната карта на кадастралните регистри (една от сградите на 27-мо СУ „Акад. Георги Караславов“) и сутерен, с предназначение за образователна дейност, с разгъната застроена площ 1373.68 кв. м (РЗП на обслужващи зали и кабинети 825.51 кв. м и РЗП на обслужващи площи 548.17 кв. м), за срок от 5 (пет) години.

Специфично конкурсно условие – „за частно училище“

Конкурсна месечна наемна цена – 1 140 лв. (хиляда сто и четиридесет лв.) без ДДС.
Място на закупуване на конкурсната документация – СО – район „Люлин”, бул. ”Захари   Стоянов” № 15, вх. В, ет. 1 – каса.
Срок за подаване на офертите, считано от 8.30 ч. на 17.01.2018 г. до 17.00 ч. на 31.01.2018 г. в СО – район „Люлин“, бул. ”Захари  Стоянов” № 15, ет. 1 – деловодство.
Дата за провеждане на конкурса на 01.02.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на СО – район „Люлин“.
Цена на конкурсната документация – 60,00 (шестдесет) лв. с ДДС.
Гаранция за участие – 2 280.00 (две хиляди двеста и осемдесет) лева без ДДС.
Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. ”Захари Стоянов” № 15, Отдел „РКТД”, тел. 02/ 92 37 234 /286/.

 

МИЛКО МЛАДЕНОВ
Кмет на СО
район „Люлин“

17.01.2018