Район "Люлин" обявява публично оповестени неприсъствени конкурси с предмет отдаване под наем на обекти - частна общинска собственост

Район "Люлин"

Кметът на СО - Район "Люлин" на основание Заповед РД-09-06/06.01.2010 г. и Заповед № РД-09-1478/23.10.2009 г. на кмета на Столична община обявява публично оповестени неприсъствени конкурси с предмет: Отдаване под наем на обекти - частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 520 кв.м., съставляващ УПИ ХІІ-855, кв.10, м."бул.Пиротски", жк."Люлин"-АОС №7517/17.05.2008 г. за "Допълнителна площ за фирмени цели - за обособяване и експлоатация на паркоместа, изложбени, складови и други съпътстващи дейности", при начална конкурсна цена за месечен наем - 1,96 лв. на кв.м. без ДДС;

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 516 кв.м., съставляващ УПИ ХІ-853,кв.10, м. "бул.Пиротски", жк."Люлин", АОС №7516/17.05.2008 г. за "Допълнителна площ за фирмени цели - за обособяване и експлоатация на паркоместа, изложбени, складови и други съпътстващи дейности", при начална конкурсна цена за месечен наем - 1,96 лв. на кв.м. без ДДС;

3. Незастроен поземлен имот с площ - 530 кв.м., съставляващ ПИ №230, кв.117, м."Сливница", находящ се в жк."Люлин", бул."Европа", №29, АОС 2637/27.12. 1996 г. за „Открити складови площи", при начална конкурсна цена - 586 лв. месечно или 1,10 лв. на кв.м., без ДДС.

Участниците в конкурса следва да внесат в касата на район "Люлин" парична гаранция за участие в размер на 200 лв. /двеста лева/.

Конкурсната документация за всеки един от обектите се закупува до 05.01.2011 г. от СО - район "Люлин", жк."Люлин", бл.327, вх. В, партер, стая №2 - деловодство, след заплащане на 60 /шестдесет/ лв. с включен ДДС.

Крайният срок за подаване на документите -до 15.00 часа на 06.01.2011 год. в деловодството на район „Люлин", бл.327, вх.В, партер дясно, стая №2.

Конкурсът ще се проведе на 07.01.2011 год. от 10.00 часа в административната сграда на район “Люлин”, бул. "Захари Стоянов", №15.

За допълнителни справки: гр. София, жк. "Люлин", бл.327, вх.В, ет.4, отдел "Регулиране и контрол на търговската дейност", тел. 92-37-234.

 

Кмет на СО - район „ЛЮЛИН”
/инж. В. Серафимова/

29.11.2010