Район "Люлин" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост – с предназначение за склад и магазин

СО – район „Люлин”, на основание чл. 46, ал. 1, т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 от Закон за общинската собственост, чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка със Заповед № СОА18-РД09-1107/15.10.2018 г. на кмета на Столична община, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост с предназначение за склад и магазин, представляващ: самостоятелен обект с идентификатор 68134.4359.210.21.70 с площ 191.68 кв. м, разположен в сграда с идентификатор 68134.4359.210.21, по кадастрална карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в ж.к. “Люлин 10 м.р.“, бл. 143, етаж 1, обект 1.

Конкурсна месечна наемна цена – 2.65 лв./кв. м без ДДС или 508.00 лв. без ДДС за обща площ 191.68 кв. м.

Специфично конкурсно условие – за склад и магазин.

Място на закупуване на конкурсната документация: район „Люлин”, бул. "Захари Стоянов”, бл. 327 , вх. В, ет. 1 – каса.

Срок за подаване на офертите, считано от 8.30 ч. на 29.10.2018 г. до 17.00 ч. на 27.11.2018 г. в „Център за информация и услуги“ на СО – район „Люлин“, бул. "Захари Стоянов“ № 15.

Дата за провеждане на конкурса на 28.11.2018 г. от 10.00 часа в отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“, бл. 327, вх. В, ет. 4.

Цена на конкурсната документация – 50,00 лв. с ДДС.

Гаранция за участие за всяка една от позициите – 300,00 лева.

Адрес и телефон на организатор: гр. София, бул. "Захари Стоянов” № 15, отдел РКТД, тел. 02 92 37 234/286/.

29.10.2018