Район "Люлин" обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПРЗ за УПИ V-302,303 „за КОО“, кв. 20, м. „Ж.к. "Люлин 8 м.р.“, район „Люлин“ – СО, устройствена зона „Ж.к.“, по плана на гр. София

Провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПРЗ за УПИ V-302,303 „за КОО“, кв. 20, м. „Ж.к. "Люлин 8 м.р.“, район „Люлин“ – СО, устройствена зона „Ж.к.“, по плана на гр. София, на основание чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 5, ал. 4 от Закона за устройството и застрояването на Столична община и чл. 14, ал. 1 от Наредбата на Столичен общински съвет за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОО), приета с Решение № 661 на СОС по Протокол № 41 от 12.10.2017 г.

 
Заповед № РЛН18-РД09-472/31.07.2018 г.

08.08.2018