Район "Люлин" обявява обществено обсъждане на Проект за ПУП – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за м. ж.к. "Люлин – 1 м.р.“ и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в граници: бул. „Сливница“, бул. „Добринова скала“, ул. „Проф. Александър Станишев“ и бул. „Панчо Владигеров“, по плана на гр. София

Район "Люлин" обявява обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за м. ж.к. "Люлин – 1 м.р.“ и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в граници: бул. „Сливница“, бул. „Добринова скала“, ул. „Проф. Александър Станишев“ и бул. „Панчо Владигеров“, по плана на гр. София.

Представянето на проектите да се проведе на 28.09.2020 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин-2“, ул. „Стефана Клинчарова“ № 3.

В срок до 17:00 ч. на 09.10.2020 г. могат да се подават писмени становища по проектите, които да са адресирани до Кмета на район „Люлин”.

Становищата се подават в деловодството на район „Люлин“ – гр. София, бул. "Захари Стоянов" № 15. 


Заповед № РЛН20-РД09-244/18.09.2020 г. на кмета на район Люлин

21.09.2020