Район „Люлин” обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, които са части от имоти, публична общинска собственост, представляващи помещения в училища и в административната сграда на СО – район „Люлин“

СО – район „Люлин”, на основание Заповед № СОА19-РД98-30/05.08.2019 г. на кмета на СО, в изпълнение на Решение № 327 по Протокол № 76 от 30.05.2019 г. на Столичен общински съвет и на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на недвижими имоти, които са части от имоти, публична общинска собственост, представляващи помещения в училища и в административната сграда на СО – район „Люлин“ по обособени позиции, както следва:

1.1. Помещение, находящо се в сградата на 56. СУ “Проф. Константин Иречек“, ж.к. “Люлин 8. м.р.“, ул. “Търново“ №37, книжарница, с площ 5 кв. м. Помещението са намира в сграда 2 с идентификатор 68134.4358.61.2, етаж I, АОС № 8741/2014 г.

Специфично конкурсно условие – за книжарница.

Конкурсна месечна наемна цена – 50 (петдесет ) лв. или 10 лв./кв. м без вкл. ДДС.

1.2. Помещение, находящо се в сградата на 90. СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин“, ж.к. “Люлин 2 м.р.“, ул. “Стефана Клинчарова“ №3, книжарница, с площ 24 кв. м. Помещението се намира в сграда 5 с идентификатор 68134.4356.424.5, етаж I, АОС № 8745/2014 г.

Специфично конкурсно условие – за книжарница.

Конкурсна месечна наемна цена – 240 (двеста и четиридесет) лв. или 10 лв./кв. м без вкл. ДДС.

1.3. Помещение, находящо се в сградата на 90. СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин“, ж.к. “Люлин . м.р.“, ул. “Стефана Клинчарова“ № 3, стоматологичен кабинет, с площ 18,60 кв. м. Помещението се намира в сграда 2 с идентификатор 68134.4356.424.5, етаж II, АОС № 8745/2014 г.

Специфично конкурсно условие – за стоматологичен кабинет.

Конкурсна месечна наемна цена – 223 (двеста двадесет и три) лв. или 12 лв./кв. м без вкл. ДДС.

1.4. Помещение, находящо се в сградата на 137. СУ „Ангел Кънчев“, ж.к. “Люлин 1. м.р.“, бул. “Сливница“ № 135, стоматологичен кабинет, с площ 18 кв. м. Помещението се намира в сграда 1 с идентификатор 68134.4356.149.1, етаж I, АОС № 8733/2014 г.

Специфично конкурсно условие – за стоматологичен кабинет.

Конкурсна месечна наемна цена – 216 (двеста и шестнадесет) лв. или 12 лв./кв. м без вкл. ДДС.

1.5. Помещение, находящо се в сградата на 79. СУ „Индира Ганди“, ж.к. “Люлин 7. м.р.“, ул. “Полк. Стоян Топузов“ № 6, стоматологичен кабинет, с площ 18 кв. м. Помещението се намира в сграда 3 с идентификатор 68134.4360.264.3, етаж I, АОС № 8743/2014 г.

Специфично конкурсно условие – за стоматологичен кабинет.

Конкурсна месечна наемна цена – 216 (двеста и шестнадесет) лв. или 12 лв./кв. м. без вкл. ДДС.

1.6. Помещение, находящо се в сградата на 40. СУ „Луи Пастьор“, ж.к. “Люлин 9. м.р.“, ул. “Иван Бойчев“ № 17, представляващо спортна зала и обслужващи помещения, със ЗП 368,0 кв. м. Спортната зала се намира в сграда 3 с идентификатор 681"34.4358.171.3, етаж I, а съблекалните – в сграда 3 с идентификатор 68134.4358.171.3, приземен етаж, АОС № 8742/2014 г.

Специфично конкурсно условие – за спортна зала.

Конкурсна месечна наемна цена – 478 (четристотин седемдесет и осем) лв. или 1,30 лв./кв. м без вкл. ДДС.

1.7. Помещение, находящо се в административната сграда на СО – район „Люлин“, ж.к. “Люлин З. м.р.“, бул. “Захари Стоянов“ № 15, геодезически услуги, с площ 4,60 кв. м. Помещението се намира в обект с идентификатор 68134.4361.56.20.4, ниво първо, етаж 0, в сграда с идентификатор 68134.4361.56.20, АОС № 9086/2015 г.

Специфично конкурсно условие – за геодезически услуги.

Конкурсна месечна наемна цена – 69 (шестдесет и девет) лв. или 15,0 лв./кв. м без вкл. ДДС.

Място на закупуване на конкурсната документация – СО – район „Люлин 3. м.р.” , бул. ”3. Стоянов” № 15, бл. 327, вх. В, ет. 1 – каса, считано от 8:30 ч. на 16.12.2019 г. до 17:00 ч.   на 17.01.2020 г.

Място на подаване на конкурсните документи – СО – район „Люлин 3. м.р.”, бул. ”3. Стоянов” № 15 – „Център за информация и услуги“, считано от 8:30 ч. на 16.12.2019 г. до 17:00 ч. на 17.01.2020 г.

Цена на конкурсната документация – 50,00 лв. с ДДС.

Размер на гаранцията за участие в конкурса – 100 лв.

Дата на провеждане на конкурса на 20.01.2020 г. от 10;00 ч. в отдел РКТД на СО – район ’’Люлин”.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни.

Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. "Захари Стоянов” № 15, отдел РКТД, тел. 02/92-37 234/286/.

 

16.12.2019