Район “Люлин” обявява конкурс за длъжността: "медицинска сестра в яслена и кабинетна група за детските заведения"

 

С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А –  Р А Й О Н  ”Л Ю Л И Н“

 

О  Б  Я  В  А

           

 

Столична община – район „Люлин” обявява вакантни места за длъжността: "медицинска сестра в яслена и кабинетна група за детските заведения" в район „Люлин“, при следните условия:

І. Изисквания

  1. Образование – висше, полувисше или средно специално медицинско;
  2. Специалност –  „медицинска сестра“, „медицинска сестра – общ профил“, „медицинска сестра – детски профил“, „медицинска сестра – детски профил“, „детска медицинска сестра“, „акушерка“, „фелдшер“, „детска сестра“, „обща медицинска сестра“;
  3. Правоотношение – трудово.

ІІ. Специфични изисквания

  1. Да бъде член в „Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи“.

ІІІ. Кратко описание на длъжността – Осигуряване на медицинско наблюдение и обслужване на децата с оглед опазване на здравето им и създаване на оптимални условия за нормалното им психическо и физическо развитие.

ІV. Основната заплата за длъжността – 1089 лв.

V. Необходими документи:

  1. Заявление за работа – свободен текст;
  2. Копие от диплома за завършено медицинско образование;
  3. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
  4. Компютърна грамотност.

VІ. Кандидатите за длъжността могат да се обаждат директно на лицето за контакт.
Одобреният кандидат ще започне работа след проведено интервю.

VІІ. Лице за контакт: г-жа Анита Витова – главен експерт “Човешки ресурси”, тел. 02/92 37 211.

 

17.05.2022