Район "Люлин" обявява конкурс с предмет: "Организиране на ученическо столово хранене и ученическо бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Люлин“, за срок от 5 (пет) календарни години по обособени позиции"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН”,  организира и провежда конкурс на основание  разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 256/14.05.2015 г. на СОС по Протокол 81, т. 7 от дневния ред, в изпълнение на Заповеди №СОА20-РД09-2574/08.10.2020 г.; №СОА20-РД09-2583/08.10.2020 г. и СОА20-РД09-2584/08.10.2020 г. на кмета на Столична община  и Заповед № РЛН21-РД09-77/10.03.2021 г. на кмета на СО – район „Люлин“,  с предмет: Организиране на ученическо столово хранене и ученическо бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Люлин“, за срок от 5 (пет) календарни години по обособени  позиции, както следва:

- Части от недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 8501 от 08.01.2014 г., разположени в сградите на 33. ОУ „Санкт Петербург“, ученически стол в сграда № 1 с идентификатор 68134.4356.149.1, етаж 1 и ученически бюфет в сграда № 4 с идентификатор 68134.4356.149.4, етаж 1 с адрес: гр. София, район „Люлин“, УПИ – II „за училище“, кв. 41, м. “Люлин – 3 м.р.“, намиращи се в имот идентификатор 68134.4356.149, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД – 18-14/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, представлящи:

• Ученически стол с площ 394 кв. м.

Начална конкурсна месечна наемна цена 446,68 лв. (четиристотин и четиридесет и шест и шестдесет и осем стотинки) лева  без ДДС.

• Ученически бюфет с площ 12.00 кв. м.

Начална конкурсна месечна наемна цена   13,60 лв. (тринадесет лева и шестдесет стотинки) лева без ДДС.

Специфично конкурсно условие – за ученическо столово хранене.

- Части от недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 8740 от 08.01.2014 г., разположени в сградите на 97. СУ „Братя Миладинови“, Ученически стол в сграда №6 с идентификатор 68134.4362.164.6, сутерен и ученически бюфет в сграда № 6 с идентификатор 68134.4362.164.6, етаж 1 с адрес: гр. София, район „Люлин“, УПИ-VII „за училище“, кв. 14, м. “Люлин-5 м.р.“, намиращи се в имот с идентификатор 68134.4362.164, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, представляващи:

• Ученически стол с площ 364 кв. м.

Начална конкурсна месечна наемна цена 223,34 лв. (двеста двадесет и три и тридесет и четири стотинки) лева без ДДС.

• Ученически бюфет с площ 30.00 кв. м.

Начална конкурсна месечна наемна цена 30,00 лв. (тридесет) лева без ДДС.

Специфично конкурсно условиеза ученическо столово хранене.

Части от недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АОС №8747 от 28.04.2014 г., разположени в сградите на  103. ОУ „Васил Левски“, ученически бюфет в сграда № 2 с идентификатор 68134.4388.652.2, етаж 1 с адрес гр. София, район „Люлин“, извън регулация, намиращи се в имот с идентификатор 68134.4388.652, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-54/30.08.2010 г. на ИД на АГКК.

• Ученически бюфет с площ 13,00 кв. м.

Начална конкурсна месечна наемна цена 19,50 лв. (деветнадесет лева и петдесет стотинки) лева без ДДС.

Специфично конкурсно условие – за ученическо столово хранене.

 

1. Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Люлин“, информационното табло в сградата на район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ № 15 – 1 етаж, и в един национален ежедневник.

2. Оглед на общинските имоти може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 ч. на 17.03.2021 г. до 17:00 часа на 15.04.2021 г. (включително).

3. Място за закупуване на конкурсна документация: ж.к. “Люлин-3м.р.“, бул. “З. Стоянов“, бл. 327, вх. В, ет. 1 – каса, считано от 8:30 ч. на 17.03.2021 г. до 17:00 ч. 15.04.2021 г.         

4. Цена на конкурсната документация е 50 лв. с ДДС (петдесет лева).

5. Срок за подаване на офертите, считано от 8:30 ч. на 17.03.2021 г. до 17:00 ч. на 15.04.2021 г. в сградата на СО –район „Люлин“  в  „Център за информация и услуги“.    

6. Конкурсът да се проведе на 16.04.2021 г. от 10:00 часа в заседателната зала на СО – район „Люлин“, ж.к. “Люлин-3 м.р.“,  бул. “Захари Стоянов“ № 15.

7. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 100 лв. (сто лева). Същата се внася по банков път в депозитната сметка на СО – район „Люлин“. Краен срок за внасяне на гаранцията 15.04.2021 г.

8. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите да бъде продължен с 15 календарни дни.

 9. Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. ”Захари Стоянов” № 15, Отдел РКТД, тел. 02 92 37 234 /286/.

17.03.2021