Район Люлин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост

ОБЯВЛЕНИЕ

СО - район „Люлин”,  на основание Заповед № СОА17-РД98-18 / 11.04.2017 г. на кмета на СО, обявява публично оповестен  конкурс за отдаване под наем до реализиране на предвидените по ПУП мероприятия, но не за повече от 10 години на имоти - частна общинска собственост на територията на СО-район „Люлин“, по позиции, както следва:
1.1. Незастроени поземлени имоти-частна общинска собственост, находящи се:
-ж.к.“Люлин-9 м.р.“, м.“бул.Сливница“, ул.“Бръшлянска низина“ с идентификатор 68134.4357.344 с площ 153 кв.м. и АОС №8289/10.07.2013г.
-ж.к.“Люлин-9 м.р.“, м.“бул.Сливница“, ул.“Бръшлянска низина“ с идентификатор 68134.4357.345 с площ 604 кв.м. и АОС №8253/08.07.2013г.
Начална конкурсна цена 0.38 лв./ кв. м. или месечна наемна цена 288.0 лв., без ДДС за 757 кв.м.
Специфично конкурсно условие – за обслужваща дейност

1.2. Нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ помещение към ТП до бл.738 с площ 65 кв.м., находящо се в жк.“Люлин-7 м.р.“ с идентификатор 68134.4360.265.70 и АОС  №9351/07.09.2015 г.
Начална конкурсна цена 3.80 лв/ кв.м. или месечна наемна цена 247.0 лв., без ДДС за 65 кв.м.
Специфично конкурсно условие – за обслужваща дейност

Място на закупуване на конкурсната документация – СО-район„Люлин”, бул.”Захари   Стоянов”№15, бл.327 , вх.В, ет.1- каса.

Срок за закупуване и подаване на офертите, считано от 08.30 часа на 21.04.2017 г. до 17.00ч. на 22.05.2017 г. в деловодството на СО- район „Люлин“, бул.”Захари  Стоянов”, бл.327, вх.Б, ет.1.
Дата за провеждане на конкурса на 23.05.2017 г. от 14.00 часа в заседателната зала на СО-район „Люлин“.

Цена на конкурсната документация - 120,00 /сто и двадесет/ лв. с ДДС.

Гаранция за участие за всяка една от позициите - 300,00 /триста/ лева.

Адрес и телефон на организатора - гр. София, бул. ”Захари Стоянов” №15, Отдел „РКТД”, тел. 02/ 92 37 234 /286/

 

21.04.2017