Район Люлин открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на терени и помещения

СО - район „Люлин”, на основание заповед № СОА16-РД09-810/04.05.2016 г. на Кмета на Столична Община, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години или до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие (за терените) на основание НУРПТК на СОС за следните имоти - терени и помещения - частна общинска собственост: 

1. Имот частна общинска собственост пл. № 231 по РП на м. "бул. Сливница", ж.к. "Люлин - 10 м.р.", бул. "Сливница" № 27, представляващо терен с площ 290 кв.м. по АОС № 5514/2001 г. и идентификатор 68134.4359.13 със специфично конкурсно условие - за обслужваща дейност.
             конкурсна наемна цена 116 лв. на месец без ДДС (0.40 лв./кв.м. без ДДС) 

2. Общински имоти с обща площ 1512 кв.м,, представляващи:

- Имот - частна общинска собственост, ж.к. "Люлин 9 м.р", бул. "Сливница" № 43, с площ 837 кв.м., АОС № 9459/2016 г., с идентификатор ПИ 68134.4357.155. 

- Имот - частна общинска собственост представляващ терен, находящ се в ж.к. "Люлин 9 м.р.", бул. "Сливница" № 45, с площ - 675 кв.м., АОС № 9458/2016 г. с идентификатор ПИ 68134.4357.154 със специфично конкурсно условие - за обслужваща дейност.
             конкурсна наемна цена 574.56 лв. на месец без ДДС (0.38 лв./кв.м. без ДДС). 

3. Имот - частна общинска собственост, находящ се в ж.к. "Люлин-8м p.", бул."Сливница" № 89, АОС №5042/1998 г. с площ 595 кв.м, и с идентификатор 68134.4357.309 със специфично конкурсно условие-за обслужваща дейност.
             конкурсна наемна цена 238 лв. на месен без ДДС (0,40 лв./кв.м. без ДДС)

4.  Имот - частна общинска собственост, находящ се в ж.к. „Люлин-8 м.р.", бул. "Сливница" № 105, АОС № 9296/16.07.2015 г., с площ 853 кв.м. и с Идентификатор 68134.4356.244 със специфично конкурсно условие - за обслужваща дейност.
             конкурсна наемна цена цена 324 лв. на месец без ДДС (0,38 лв./кв.м. без ДДС) 

5. Общински имоти с обща площ 759 кв.м,, представляващи: 

- Имот - частна общинска собственост представляващ поземлен имот, находящ се в ж.к. "Люлин - 8 м.р.", бул. "Сливница" № 113, с площ 372 кв.м. АОС № 8838/24.06.2014 г. с идентификатор 68134.4356.717. 

- Имот - частна общинска собственост представляващ поземлен имот, находящ се в жк."Люлин - 8 м.р, бул. "Сливница" №115, с площ 387 кв.м. АОС №8839/24.06,2014г. с идентификатор 68134.4356.718, със специфично конкурсно условие - за обслужваща дейност.
             конкурсна наемна цена 288.50 лв. на месен без ДДС (0,38 лв./кн.м. без ДДС)

6. Нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ обособено самостоятелно помещение към сладкарницата в ТП до бл. 422, находящо се "Люлин - 4 м.р." ТП до бл.422, с площ 39,90 кв.м., АОС № 356А/1996 г. и с идентификатор 68134.4361.202.25 със специфично конкурсно условие - обект с обществено предназначение.
             конкурсна наемна цена 100 лв. на месен без ДДС (2.50лв./кв.м. без ДДС)

7. Нежилищен имот - частна общинска собственост, находят се в ж.к. "Люлин -10 м.р." помещение към ТП до бл.107, представляващо едноетажна сграда - нежилищен имот със застроена площ 77 кв.м., АОС № 8947/2014 г., с идентификатор 68134.4359.252.1 със специфично конкурсно условие - обект с обществено предназначение.
             конкурсна наемна цена 216 лв. на месец без ДДС- /2,80 лв./кв.м. без ДДС/ 

8. Нежилищен имот - частна общинска собственост, със ЗП 250 кв.м., представляващ сграда с идентификатор 68134.4361.106.37 с площ 148 кв.м. и част от сграда с идентификатор 68134.4361. 106.36 с площ 102 кв.м., находят се в ж.к. "Люлин – 4 м.р.", кв. 5 до бл. 428, АОС № 2518/l997 г. със специфично конкурсно условие - цирково училище.
             конкурсна наемна цена 398 лв. на месец без ДДС (1 ,60 лв./кв.м. без ДДС) 

Място на закупуване на конкурсната документация : СО - район "Люлин", бул."Захари Стоянов" № 15, бл. 327, вх. В, ет.1 - каса. 

Цена на конкурсната документация: 120,00 лв. с ДДС. 

Гаранция за участие: 200,00 лева. 

Срок за подаване на офертите: до 17.00 ч. на 29.06.2016 г. 

Дата на провеждане на конкурса: 30.06.2016 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на СО - район "Люлин". 

Адрес и телефон на организатора: гр. София, ул. "3акари Стоянов" № 15, отдел "РКТД", тел.02/92 37 286. 

30.05.2016