Район „Лозенец" продължава срока с 15 дни за подаване на оферти за конкурса за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в сградата на 139 ОУ „Захарий Круша"
Район „Лозенец"
 
ЗАПОВЕД № РД - 09 - 360/10.12.2010 г.
 

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № РД-09-08-74/26.10.2010 г. на кмета на Столична община

 

НАРЕЖДАМ:
 

Да бъде продължен срокът за подаване на оферти с 15 (петнадесет) дни за конкурса: „Отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляваща шест учебни помещения, три административни помещения, коридор и санитарни помещения с обща площ 563.88 кв.м., находящи се на третия етаж от сградата на 139 ОУ „Захарий Круша", ул. ,Димитър Хаджикоцев" № 44.

В случай, че в обявеният срок не постъпят други оферти, отварянето на офертите да се извърши на 28.12.2010 г. от 10:00 ч. в зала № 71, ет. 7 на районната администрация.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на участникът подал оферта, както и да се оповести на електронната страница на Столична община и район „Лозенец".

 

ПРОШКО ПРОШКОВ:
КМЕТ НА РАЙОН "ЛОЗЕНЕЦ"

10.12.2010