Район Лозенец открива конкурс за отдаване под наем на Ученически стол и бюфет в 120 ОУ

На основание чл. 46, ал. 1 ЗМСМА, чл. 34, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 52 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СО-РД-09-444/13.01.2016 г. на кмета на Столична община, Район „Лозенец” СО открива конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 120 ОУ „Г. С. Раковски” – „Отдаване под наем на Ученически стол и бюфет, находящ се в 120 ОУ „Г. С. Раковски” с адрес пл. "Папа Йоан Павел ІІ" № 7, АОС № 4647/2003 г., с обща площ 179 кв. м.

Наемна цена 131.00 лв. (сто тридесет и един) без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО. 

Краен срок за закупуване на конкурсна документация: до 17.00 ч. на 01.04.2016 г.

Краен срок за представяне на оферти: до 17.00 ч. на 01.04.2016 г., ет. 2, деловодство на районната администрация.

Гаранция за участие: 100.00 лв. в касата на районната администрация в срока, определен за представяне на офертите.

Конкурсната документация се заплаща на касата на район „Лозенец” – гр. София, бул. „В. Левски” № 2 – всеки работен ден от 8.30. до 17.00 ч. и се получава от деловодство – ет. 2.

Цена на конкурсната документация: 50.00 лв.

01.03.2016