Район „Лозенец“ обявява удължаването срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс: Отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижим имот – публична общинска собственост АОС № 4643/29.05.2003 г., разположени в сградата на 35. СЕУ „Добри Войников“, ул. „Добри Войников“ № 16


ОБЯВЛЕНИЕ

Район „Лозенец“ Столична община

На основание чл. 6, ал. 1, т. 8 от Наредбата за организиране на ученическото столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община и Заповед № СОА21-РД-09-1407/27.10.2021 г. на кмета на Столична община

 

О Б Я В Я В А М:

 

Удължаването срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс: Отдаване под наем за срок от 5 години на части  от недвижим имот – публична общинска собственост, АОС № 4643/29.05.2003 г., разположени в сградата на 35. СЕУ „Добри Войников“, ул. „Добри Войников“ № 16, както следва:

1. Обособена позиция № 1 Ученически стол – с площ 372,36 кв. м.
2. Обособена позиция № 2 Ученически бюфет с площ 41,38 кв. м.

Срок за получаване на оферти 18.05.2022 г., 17:00 ч., в деловодството на район „Лозенец“.

1.Месечна наемна цена за ученически стол –  274,80 лв. без ДДС.

2. Месечна наемна цена за ученически бюфет – 30,54 лв. без ДДС.

3. Място за закупуване на конкурсната документация: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2, деловодство от 8:30 – 17:00 ч. до 17.05.2022 г. (вкл.).

4. Цена на конкурсната документация – 60 лв.

5. Гаранция за участие в конкурса – 1000 лв.

6. Конкурсът ще се проведе на 19.05.202 г. от 10:30 ч. в сградата на район „Лозенец“, ет. 7, зала 71.

За информация тел.: 02 865 94 36.
 

Удължаването да бъде обявено на сайта на район „Лозенец“, на таблото за обяви в сградата на района и в сградата на Столична община.

 

КОНСТАНТИН ПАВЛОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“

03.05.2022