Район „Лозенец“ обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от терен – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Черни връх“, за поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и услуги

ОБЯВЛЕНИЕ

Район „Лозенец“ – Столична община

1. Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терен – частна общинска собственост, находящ се в кв. 204, м. „Лозенец“, бул. „Черни връх“, за поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и услуги, съгласно одобрена схема № 9 от гл. архитект на СО, а именно:

     - 10 (десет) бр. павилиони по типов проект с покрита площ от 15 кв. м.

Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 20,56 лв. без ДДС.

Конкурсът се провежда по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2, деловодство от 8:30 – 17:00 ч. до 07.01.2022 г. (вкл.)

3. Цена на конкурсната документация – 60 лв.

4. Гаранция за участие в конкурса – 100 лв.

5. Конкурсните документи се подават в сградата на район „Лозенец“, ет. 2, деловодство до 17:00 ч. на 10.01.2022 г.

6. Конкурсът ще се проведе на 11.01.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на район „Лозенец“, ет. 7, зала 71.

7. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

За информация тел. 02 865 94 36.

30.11.2021