Район "Лозенец" обявява обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план (ПУП) на Парк "Борисова градина", Столична община

Столична община – район "Лозенец", обявява, че на основание чл. 4, ал. 2, т. 2.4, чл. 8, ал. 1, т. 3 чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичния общински съвет и във връзка с изпратен от НАГ проект за провеждане на обществено обсъждане е издадена Заповед № РД-09-84/27.05.2019 г. на кмета на СО – район "Лозенец", с която е наредено да се проведе обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план (ПУП) на Парк "Борисова градина", Столична община.   

Представянето на проекта за ПУП на Парк „Борисова градина“ ще се осъществи на 05.06.2019 г. от 17:30 часа в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, аудитория 230. 

Проектът е на разположение на заинтересованите лица за запознаване с него в сградата на районната администрация на адрес: бул. „Васил Левски“ № 2 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Лозенец”, както и на електронната страница на направление „Архитектура и градоустройство“.

След представянето на проекта писмени становища, мнения или предложения по проект за задание могат да се депозират в срок до 19.06.2019 г. в районната администрация или по електронна поща signali@lozenets-sofia.org .

Становища, постъпили след 19.06.2019 г., няма да бъдат разглеждани.

За приключване на общественото обсъждане в сградата на УАСГ, гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, аудитория 230, ще се проведе заключителна дискусия на 26.06.2019 г. от 17:30 ч.

Заповед № РД-09-84/27.05.2019 г.

27.05.2019