Район „Лозенец” обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща 6 (шест) учебни помещения, 3 (три) административни помещения, коридор и санитарни помещения, находящи се в сградата на 139 ОУ „Захарий Круша”, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 44 на територията на район „Лозенец”

Район „Лозенец”

На основание чл.31, ал.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № РД-09-08-74/26.10.2010 г. на кмета на Столична община, на 10.12.2010 г. от 10.00 ч. в зала 71, ет. 7 на район „Лозенец”, гр. София, бул. „В. Левски” № 2, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща 6 (шест) учебни помещения, 3 (три) административни помещения, коридор и санитарни помещения с обща плош 563.88 кв.м., находящи се на третия етаж от сградата на 139 ОУ „Захарий Круша”, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 44 на територията на район „Лозенец”.

Начална месечна наемна цена: 868.00 лв. без ДДС.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация: 16.00 ч. на 09.12.2010 г.

Краен срок за представяне на оферти: 16.00 ч. на 09.12.2010 г., ет. 2, на районната администрация.

Гаранция за участие: 100.00 лв. в касата на районната администрация в срока, определен за представяне на офертите.

Конкурсната документация се заплаща на касата на район „Лозенец” – гр. София, бул. „В. Левски” № 2.

Цена на конкурсната документация: 60.00 лв.

Лице за контакти: Борислав Костов – нач. отдел „ПОЧР”, тел. 865 66 72.

 

ПРОШКО ПРОШКОВ:
КМЕТ НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ”

11.11.2010