Район „Лозенец” - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за м. „Лозенец I-ва част, кв. 236а, УПИ I-„за общ.жил.стр.”

Район „Лозенец” - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за м. „Лозенец I-ва част, кв. 236а, УПИ I-„за общ.жил.стр.”

 

На основание чл. 14, ал. 1 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания и съгласно Заповед № РД-09-159/11.07.2016 г. на Кмета на район „Лозенец“-СО, Столична община уведомява всички заинтересувани лица, че:

1. На 08.08.2016 г. (понеделник) от 17 часа в сградата на 139 ОУ „Захарий Круша“, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 44 ще се проведе представяне на „Проект за изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за м. „Лозенец I-ва част, кв. 236а, УПИ I-„за общ.жил.стр.“ – обособяване на нови УПИ III-„за общ.жил.стр. и озеленяване“, УПИ IV-640 “за ЖС“, УПИ V-“за озеленяване“.

2. В срок до 23.08.2016 г. в деловодството на район „Лозенец”, бул. „Васил Левски” № 2, могат да се подават писмени становища по проекта, които да се адресират до кмета на район „Лозенец”.

3. На 25 август 2016 г. (четвъртък) от 17 часа в сградата на 139 ОУ „Захарий Круша“, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 44 ще се проведе обществена дискусия и обсъждане на „Проект за изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за м. „Лозенец I-ва част, кв. 236а, УПИ I-„за общ.жил.стр.“ – обособяване на нови УПИ III-„за общ.жил.стр. и озеленяване“, УПИ IV-640 “за ЖС“, УПИ V-“за озеленяване“.


ЗАПОВЕД № РД-09-159/11.07.2016г.

19.07.2016