Столична община съобщава за осигурен обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение за организиране на площадка за третиране на отпадъци в поземлен имот на територията на район Кремиковци

 

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда

Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение за „Организиране на площадка за третиране на отпадъци“, в поземлен имот с идентификатор 68134.8275.551, район „Кремиковци“, Столична община

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ - София, гр. София-1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Копие на уведомлението и информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

10.09.2020