Район „Кремиковци” - проект за план за регулация и застрояване и план - схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. кв. Ботунец - жилищен комплекс

Район „Кремиковци” - проект за план за регулация и застрояване и план - схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. кв. Ботунец - жилищен комплекс

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Столична община, район „Кремиковци”, на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ и заповед №РКР16-РД09-65/27.04.2016г. на Кмета на р-н „Кремиковци”,

 

НАРЕЖДАМ:

 

съобщава, че на 14.05.2016 г./събота/ от 10:30ч., в сградата на СО р-н „Кремиковци” ще се проведе обществено обсъждане и дискусия на „Проект за план за регулация и застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. кв. Ботунец - жилищен комплекс в граници: жп ареал, ул. Васил Левски, ул. Балкан, ул. Васил Левски, ул. Здравец, улица по о.т. 141-142, граница между устройствени категории „Оо” и „Са2” в кв. 32, новопроектирана улица по о.т. 131-130, ул. Искър; граница между устройствени категории „Жс” и „Оо” в кв. 26, ул. Зорница, ул. Мусала, ул. Витиня, новопроектирани улици по о.т. 204-205-206-207-210-211-213-214; по о.т. 214-217-220-221-222; по о.т. 222- 224, граница между устройствени категории „Оо” и „Са24”, между „Жс” и „Са2”, регулационните граници на УПИ IV в кв. 33, улица по о.т. 238-145, регулационните граници на УПИ IV в кв. 41, земеделски път, ул. Васил Левски, от запад регулационните граници на УПИ I от кв. 41”, които са изложени в район „Кремиковци”.

 

М.КАФЕДЖИЯН
ГЛ.АРХИТЕКТ-район „Кремиковци”

09.05.2016