Район „Кремиковци” - план за регулация и застрояване, план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и план-схема за разполагане на преместваеми обекти на м. кв. Ботунец - гробищен парк „Изток”

Район „Кремиковци” - план за регулация и застрояване, план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и план-схема за разполагане на преместваеми обекти на м. кв. Ботунец - гробищен парк „Изток”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Столична община, район "Кремиковци", на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ и заповед №РКР16-РД09-67/27.04.2016г. на Кмета на р-н "Кремиковци", съобщава, че на 14.05.2016г./събота/ от 10:30ч., в сградата на СО р-н "Кремиковци" ще се проведе обществено обсъждане и дискусия на "Проект за план за регулация и застрояване, план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и план-схема за разполагане на преместваеми обекти на м. кв. Ботунец - гробищен парк "Изток" в граници: от югозапад - път за с. Горни Богров; от северозапад - ул. Витиня (по о.т. 207-210-211); от североизток - земеделски път, от изток и югоизток - граница между устройствени категории "Тгп" и "Ссб", които са изложени в район "Кремиковци"
 


арх. М.КАФЕДЖИЯН
Гл.архитект на район „Кремиковци”

05.05.2016