Район „Кремиковци” - план за регулация и застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. кв. Ботунец

Район „Кремиковци” - план за регулация и застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. кв. Ботунец


ОБЯВЛЕНИЕ

 

Столична община, район „Кремиковци„, на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ и заповед №РКР16-РД09-66/27.04.2016г. на Кмета на р-н „Кремиковци”, съобщава, че на 14.05.2016г./събота/ от 10:30ч., в сградата на СО р-н „Кремиковци” ще се проведе обществено обсъждане и дискусия на „Проект за план за регулация и застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. кв. Ботунец в граници: от север - ул. Балкан, ул. Васил Левски, новопроектирана улица по о.т. 34-94-95-96, от изток - новопроектирана улица по о.т. 96-97-99-100-168-156, ул. Витиня, ул. Мусала, ул. Зорница, граница между устройствени категории „Жс“ и „Оо“ в кв. 26; от юг - граница между устройствени категории „Жс“ и „Жк“ в кв. 29, ул. Искър, граница между устройствени категории „Жс“ и „Жк“ в кв. 31, ул. Искър, новопроектирана улица по о.т. 130-131, граница между устройствени категории „Оо“ и „Са2“ в кв. 32; улица по о.т. 142-141; от запад - ул. Здравец, ул. Васил Левски”, които са изложени в район „Кремиковци“. арх. М.КАФЕДЖИЯН
Гл.архитект на район „Кремиковци”

09.05.2016