Район „Кремиковци” - обществено обсъждане на „Проект на план за регулация и застрояване по чл. 17 ЗУТ и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. „кв. Кремиковци”

Заповед № РКР17-РД09-24/06.02.2017 г. на Кмета на Район „Кремиковци” във връзка с обществено обсъждане на „Проект на план за регулация и застрояване по чл. 17 ЗУТ и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. „кв. Кремиковци” в граници: от северозапад и север — ул. Малина; от изток - отводнителен канал, ул. Св. св. Кирил и Метoдий, източната граница на кв. 90, ул. Стара планина, ул. Изгрев, ул. Цар Калоян, продължение на ул. Изгрев по о.т. 252 - 251 - 250, продължение на ул. Райна Княгиня по о.т. 250 - 268 - 267 - 246, улица по о.т. 246 - 229а; от югоизток и юг - съществуваща улица без име, северно от жилищни блокове 15 и 33 - 40, ул. Св. св. Кирил и Методий, ул. Бели брези, ул. Петър Османов, ул. Радивой, ул. Стефан Караджа, ул. Пробуда, ул. Илинден, ул. Възраждане; от запад - р, Кремиковска, ул. Ралица, ул. Иглика и ул. Малина”.

Заповед № РКР17-РД09-24/06.02.2017 г.

13.02.2017