Район "Кремиковци" - обществено обсъждане на:„Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване на м.„Горни Богров”, кв.23, за имот с идентификатор 16448.7721.242, нов УПИ XI-242 - „за магазини и обществено хранене”

На основание чл.46, ал.1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.12 от ЗУЗСО, чл.13-18 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания - Заповед № РКР17-РД09-63/03.04.2017 г. на Кмета на район "Кремиковци" за провеждане на обществено обсъждане на: „Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване на м.„Горни Богров”, кв.23, за имот с идентификатор 16448.7721.242, нов УПИ XI-242 - „за магазини и обществено хранене”.

Заповед № РКР17-РД09-63/03.04.2017 г.

05.04.2017