Район "Кремиковци" обявява обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Прилежащи територии на бул. „Чепинско шосе“ по реда на чл. 16 от ЗУТ; план-схеми по чл. 108 от ЗУТ; доклад за определяне на пазарната стойност на имотите в обхвата на проекта за ПРЗ; Протокол № ЕС-ПО-08/28.06.2021 г. за приемане на пазарни оценки на поземлените имоти в...

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ уведомява всички заинтересовани лица, че на основание Заповед № РКР21-РД09-175/13.07.2021 г. на кмета на район „Кремиковци” ще се проведе обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Прилежащи територии на бул. „Чепинско шосе“ по реда на чл. 16 от ЗУТ; план-схеми по чл. 108 от ЗУТ; доклад за определяне на пазарната стойност на имотите в обхвата на проекта за ПРЗ; Протокол № ЕС-ПО-08/28.06.2021 г. за приемане на пазарни оценки на поземлените имоти в проекта, изработен в обхват: територии в зони „Смф2“, „Зп“, „Тзв“, „Оз1“ и „Пмс“ по ОУП на СО от 2009 г., прилежащи на бул. „Чепинско шосе“ в участъка му от жп линия  „София – Волуяк“ (Товарна тангента) до кръстовището с пътя за кариера „Пет могили“, район „Кремиковци“.

Представянето на проекта ще се проведе на 21.07.2021 г. от 17:00 часа в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа WEBEX, като достъп и участие на гражданите ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m14c1a290d623562688e64f7636892372, който ще се публикува и на страницата на район „Кремиковци“.

Проектът с графичната част към него ще бъде наличен в сградата на СО – район „Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б, стая № 4 и на официалната интернет страница на район „Кремиковци“ (kremikovci.org). След представянето на проекта, писмени становища, мнения и предложения могат да се депозират в срок до 29.07.2021 г. (включително).

Заключителната дискусия ще се проведе на 04.08.2021 г. от 17:00 часа в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа WEBEX на следния линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m26891a91444ec70f4b4cb0bd5c7639fb, който ще се публикува и на страницата на район „Кремиковци“.

 

 

 

 

 

13.07.2021