Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на реални части от имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Кремиковци”, предоставени за управление на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“, за разполагане на вендинг автомати

Публикувано на 13.09.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС № 3-СО-2019

Във връзка със Заповед № СОА19-РД98-32/06.08.2019 г., на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет срокът за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на реални части от имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Кремиковци”, предоставени за управление на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“, за разполагане на вендинг автомати, се удължава с 15 дни (до 17:00 ч. на 27.09.2019 г. вкл.), поради факта, че в първоначално обявения срок (до 17:00 ч. на 12.09.2019 г.) е постъпила само по една оферта за всяка една от трите позиции.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 30.09.2019 г. от 10:00 ч. на ул. „Париж” № 3, зала 109 на първи етаж.

Комисията разглежда офертите и взема решение на закрито заседание.


ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА:

Отдаване под наем за срок от 3 (три) години на реални части от имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Кремиковци”, предоставени за управление на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“, за разполагане на вендинг автомати, а именно:

1. Реални части от имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 3174/05.11.2018 г. на СО – район „Кремиковци”, находящ се в гр. София, СО – район „Кремиковци“, с. Яна, местност „Садината“, представляващи част с площ 1,00 (един) кв. м от двуетажна административна, делова сграда с идентификатор 87401.7547.182.1 (осемдесет и седем хиляди четиристотин и едно точка седем хиляди петстотин четиридесет и седем точка сто осемдесет и две точка едно) цялата с площ 675 (шестстотин седемдесет и пет) кв. м, актувана с АОС № 3091/20.06.2017 г. на СО – район „Кремиковци”, разположена в поземлен имот с идентификатор 87401.7547.182 (осемдесет и седем хиляди четиристотин и едно точка седем хиляди петстотин четиридесет и седем точка сто осемдесет и две) с площ 332 822 (триста тридесет и две хиляди осемстотин двадесет и две) кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Депо за битови отпадъци (сметище) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-49/14.09.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК.

2. Реални части от имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 3174/05.11.2018 г. на СО – район „Кремиковци”, находящ се в гр. София, СО – район „Кремиковци“, с. Яна, местност „Садината“, представляващи част от помещение за отдих с площ 1,00 (един) кв. м от едноетажна сграда със специално предназначение (сграда „Механично сепариране“ в инсталацията за МБТ) с идентификатор 87401.7547.182.14 (осемдесет и седем хиляди четиристотин и едно точка седем хиляди петстотин четиридесет и седем точка сто осемдесет и две точка четиринадесет) цялата с площ 2 657 (две хиляди шестстотин петдесет и седем) кв. м, актувана с АОС № 3104/31.07.2017 г. на СО – район „Кремиковци”, разположена в поземлен имот с идентификатор 87401.7547.182 (осемдесет и седем хиляди четиристотин и едно точка седем хиляди петстотин четиридесет и седем точка сто осемдесет и две) с площ 332 822 (триста тридесет и две хиляди осемстотин двадесет и две) кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Депо за битови отпадъци (сметище) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-49/14.09.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК.

3. Реални части от имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 2430/22.11.2012 г. на СО – район „Кремиковци”, находящ се в гр. София, СО – район „Кремиковци“, с. Горни Богров, местност „Мало ливаде“, представляващи част от помещение за отдих с площ 1,00 (един) кв. м от двуетажна административна, делова сграда с идентификатор 16448.7865.1.2 (шестнадесет хиляди четиристотин четиридесет и осем точка седем хиляди осемстотин шестдесет и пет точка едно точка две) цялата с площ 147 (сто четиридесет и седем) кв. м, актувана с АОС № 3230/08.11.2018 г. на СО – район „Кремиковци”, разположена в поземлен имот с идентификатор 16448.7865.1 (шестнадесет хиляди четиристотин четиридесет и осем точка седем хиляди осемстотин шестдесет и пет точка едно) с площ 33 741 (тридесет и три хиляди седемстотин четиридесет и един) кв. м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/27.05.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК.

Всеки участник може да участва за една, две или всички позиции.

Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО:

- По т. 1.1. – 6,70 (шест цяло и седемдесет) лева без ДДС

- По т. 1.2. – 6,70 (шест цяло и седемдесет) лева без ДДС

- По т. 1.3. – 6,44 (шест цяло и четиридесет и четири) лева без ДДС.

Специфични условия на конкурса:

1. Предлаганият от кандидата асортимент – бутилирани безалкохолни напитки (или кенчета) и пакетирани храни – да отговаря на нормативната уредба, свързана с безопасността на храните.

2. Кандидатът да осигурява:

- Зареждане с необходимите продукти и консумативи

- Постоянен контрол на качеството и сроковете на годност на предлаганите артикули. Приемане и изпълнение на препоръки.

3. Използваните автомати да са технически обезопасени. Електрическото захранване на същите да е 220 V – 50 Hz.

4. Автоматите следва да имат посочен на видно място телефон за връзка с представител на фирмата.

5. Автоматите да са снабдени с монетник, който да връща ресто. Да работят с монети от 5, 10, 20, 50 ст., 1 лев, 2 лева и банкноти.

6. Автоматите следва да предоставят услугата денонощно.

7. Оборотите от всички продажби следва да се регистрират и отчитат с фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване (ФУВАС) съгласно чл. 3, ал. 8 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

8. Вендинг автоматите за бутилирани безалкохолни напитки (или кенчета) и за пакетирани храни следва да бъдат редовно и грижливо поддържани от хигиенна гледна точка както отвътре, така и отвън; да бъдат редовно почиствани.

9. Кандидатът, определен за наемател, е длъжен да зарежда автоматите в рамките на следващия работен ден след направена заявка за това по телефона.

10. Кандидатът, избран за наемател, е длъжен да представи списък на персонала, който ще обслужва автоматите, ведно с валидни лични здравни книжки на същите, издадени по реда на Наредба № 15 от 27.06.2006 г.

11. Кандидатът, определен за наемател, е длъжен, в срок до 10 дни от подписване на договора да монтира и осигури за експлоатация в наетата площ вендинг автомати за бутилирани безалкохолни напитки (или кенчета) и за пакетирани храни с поставена СЕ маркировка, доказваща съответствието им с хармонизираните европейски стандарти и изискванията за безопасност при експлоатация.

12. Кандидатът, определен за наемател, е длъжен, при възникване на неизправност в някой от автоматите да я отстрани в рамките на следващия работен ден, а при необходимост да подмени някой от вендинг-автоматите, да монтира друг в рамките на следващия работен ден, като заместващият автомат също да бъде снабден с СЕ маркировка, доказваща съответствието на автомата с хармонизираните европейски стандарти и изискванията за безопасност при експлоатация.

13. Кандидатът е длъжен да представи списък на един или повече договори, изпълнен/и от него със същия или сходен предмет.

14. Кандидатът е длъжен да представи една или повече референции за добро изпълнение на подобни договори.

15. Автоматите за бутилирани безалкохолни напитки (или кенчета) и пакетирани храни, да бъдат оборудвани със система за връщане на пари при заседнал продукт.

16. Към заявлението си кандидатът следва да представи брошура или подробно описание на вида, марката, модела и техническите параметри на вендин автоматите, от които да е видна поставена СЕ маркировка; описание на предлагания асортимент от бутилирани напитки (или кенчета) и пакетирани храни.

17. Изисквания за минимален асортимент:

- минимум 3 вида бисквити

- минимум 3 вида вафли

- кроасани

- солети

- крекери/соленки/брускети – минимум 5 вида солени храни

- газирани безалкохолни напитки

- студен чай

- шоколад

- десертчета

- други по предложение на наемателя.

Гаранция за участие в публично оповестения конкурс – внесена в размер 100 (сто) лева без ДДС за всяка една от позициите по т. 1 , 2 и 3, за която участникът кандидатства.

Конкурсните книжа, на стойност 10 лв. без ДДС, ще се продават до 12.09.2019 г. от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, в последния ден от месеца от 10.00 до 12.00 часа на ул. „Париж” № 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

Срок за подаване на оферти – до 12.09.2019 г. до 17.00 часа.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 13.09.2019 г. от 10.00 часа на ул. „Париж” № 3, зала 109 на първи етаж.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите да бъде продължен с 15 дни.

Комисията разглежда офертите и взема решение на закрито заседание.

Допълнителна информация по пакета конкурсни книжа, участниците в конкурса  могат да получат на следния адрес: ул. „Париж“ № 3, партерен етаж, стая 7, стая 4, тел. 02/9377311, 02/9377548.

07.08.2019