Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на ученически бюфет в 115 ОУ, с. Горни Богров

На основание чл. 14. ал. 7 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА16-РД-09-443/13.01.2016 г. на кмета на Столична община

РАЙОН КРЕМИКОВЦИ ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За отдаване под наем на обект - помещение - публична общинска собственост, за организиране на ученическо столово хранене на територията на Район „Кремиковци”:
Ученически бюфет с площ 25,00 кв.м., находящ се в 115 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Горни Богров, АОС 1926/08.06.2012 г., район „Кремиковци”

Начална конкурсна цена: 6,80 лв./месец без ДДС, съгласно чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имот на Столична община.

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ОБЕКТИТЕ:

1. Върху наемната цена на обектите ще се начислява ДДС.

2. Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. с ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса: 100,00 лв.

4. Място за закупуване на конкурсната документация: център за административно и информационно обслужване - район „Кремиковци”, кв. Ботунец 1870, ет. 1, всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа.

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): център за административно и информационно обслужване - район „Кремиковци”, кв. Ботунец - 1870, ет. 1, от 25.02.2016 г, до 25.03.2016 г. включително - всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа.

6. Място, дата и час за провеждане на конкурса: Район „Кремиковци”, кв. Ботунец-1870, 28.03.2016 г. от 10.00 часа.

7. Организатор на конкурса: СО - район „Кремиковци” - кв. Ботунец 1870, тел. 994-52-61, e-mail: sokre@abv.bg
25.02.2016