Район „Кремиковци” обявява конкурс за отдаване под наем на свободни, нежилищни имоти - частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци”

Район „Кремиковци”

Във връзка с провеждане на отложения от 22.04.2010 г. конкурс и на основание чч 14 ал2 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл. 30. ал 3 и чл 31 ал 1 ал 2 и ал.З от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № РД-09-172/05.02.2010 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс:

1 За отдаване под наем на свободни, нежилищни имоти - частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци”, съгласно обявата на информационното табло на района:
*Конкурс „К-9-03.2010”

  • Обект № 1 - Едноетажна сграда с площ 450 кв.м. и терен с площ 1 490 кв.м., представляващ УПИ I, кв.38, находяши се в р-н „Кремиковци”, кв. Враждебна, за медицински център.

Начална конкурсна месечна наемна цена - 2 623 лв., без вкл.ДДС.

  • Обект № 2 - Поземлен имот № 000027 с площ 2 155 кв.м., находящ се в р-н „Кремиковци”, кв. Челопечене, м. „Дево мост”, за паркинг.

Начална конкурсна месечна наемна цена - 30 лв., без вкл.ДДС.

2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса: 120.00 лв.

4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване - район „Кремиковци”, кв. Ботунец 1870 ет.1, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие /лично или чрез пълномощник/: Център за административно и информационно обслужване - район „Кремиковци”, кв. Ботунец - 1870, ет. 1. до 09.05.2010 г., включително всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

6 .Място, дата и час за провеждане на конкурса: - Район "Кремиковци", кв. Ботунец - 1870, 10.05.2010 г. от 10:00 часа.

7. 0рганизатор на конкурса: СО - район "Кремиковци”, кв. Ботунец 1870, тел.: 994-52-61, e-mail: sokre@abv.bg

КМЕТ НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ":
/ИВАЙЛО ПАНЕВ/

03.05.2010