Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен, нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци"
Район „Кремиковци"
 
На основание чл. 14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл. 30, ал.З и чл. 31, ал.1, ал.2 и ал.З от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № РД-09-1674/04.10.2010 г. на Кмета на Столична община,
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС
 

1. За отдаване под наем на свободен, нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци", съгласно обявата на информационното табло на района.

*Конкурс „К-10-04.2010"

  • ОБЕКТ № 1 - Терен с площ 500 кв.м., от имот пл. № 898, целият с площ 4 289 кв.м., представляващ дял 14 от ПИ № 876, кадастрален лист Б-6-11-В и Б-6-11-Г, кв. Ботунец, за паркинг. Начална конкурсна месечна наемна цена - 139 лв., без ДДС.

2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с ДДС.

3.Гаранция за участие в конкурса: 120.00 лв.

4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване - район „Кремиковци", кв. Ботунец 1870, ет. 1, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие /лично или чрез пълномощник/: Центьр за административно и информационно обслужване - район „Кремиковци", кв. Ботунец - 1870, ет. 1, до 25.11.2010 г. включително - всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

6. Място, дата и час за провеждане на конкурса: Район „Кремиковци", кв. Ботунец - 1870, 26.11.2010 г. от 10:00 часа.

7 .Организатор на конкурса: СО - район „Кремиковци", кв. Ботунец 1870, тел. 994-52-61, е-mail: sokre@abv.bg

 

КМЕТ НА РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"
/ИВАЙЛО ПАНЕВ/

26.10.2010