Район „Кремиковци” обявява конкурс за отдаване под наем на следния общински имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 30, ал. З и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА19-РД09-1073/30.07.2019 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

I. За отдаване под наем на следния общински имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”, съгласно обявата на информационното табло на района:

- Самостоятелен обект с идентификатор 68134.8550.648.1 с площ 94 кв. м, намиращ се в кв. „Враждебна“, ул. „4“, АОС № 2886/02.04.2015 г.

Специфични условия за конкурса: за склад.

Начална конкурсна наемна цена: 190,00 лв./месец, без ДДС.

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена  на конкурсната документация: 60,00 лв. с ДДС.
3. Гаранция за участие в конкурса: 120,00 лв.
4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване –район „Кремиковци”, кв. "Ботунец", 1870, ет. 1, всеки работен ден от 23.08.2019 г. до 24.09.2019 г. от 8:30 до 16:30 часа.
5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци", кв. "Ботунец" – 1870, ет. 1, до 24.09.2019 г. включително – всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа.
6. Място, дата и час за провеждане на конкурса:

– Район „Кремиковци”, кв. "Ботунец" – 1870, 25.09.2019 г. от 10:30 часа.

7. 0рганизатор на конкурса:

СО – район „Кремиковци” – кв. "Ботунец" – 1870, тел. 02/994-52-61.


 

23.08.2019